Takels kopen
Eenvoudig Hef & Hijs
en Valbeveiliging inkopen
makkelijk en veilig betalen
Top Kwaliteit,
veilig online afrekenen
Takels snel geleverd
Gratis certificaat
voor alle takels

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

AV                    Deze algemene voorwaarden;

Aanbod              Elk aanbod van Verkoper aan Koper, inclusief offertes.

Koper                Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en aan wie Verkoper een aanbieding doet en/of met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat; 

Verkoper          De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 123Hijs- en Hefmiddelen BV, gevestigd en kantoorhoudende te Voorschoten, opererend in Nederland onder BTW nummer NL 855385583B01, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63753847, welke Producten aanbiedt o.a. op de website 123takels.nl en bereikbaar is op telefoonnummers 071-7517450 en het e-mailadres info@123takels.nl

Overeenkomst   Iedere overeenkomst die tussen Partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen            Verkoper en Koper

Product             Alle Producten die Verkoper aanbiedt, verkoopt en/of levert aan Koper.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1        De AV zijn van toepassing op ieder Aanbod, offerte en Overeenkomst tussen Partijen, voor zover van de AV niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst heeft de Koper uitdrukkelijk de mogelijkheid via de website kennis te nemen van de AV en de Overeenkomst zal pas totstandkomen na acceptatie van de AV.

2.2        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper is en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3        Verkoper behoudt zich het recht voor de AV eenzijdig te wijzigen.

2.4        De Overeenkomst wordt geacht te worden/zijn uitgevoerd in de vestigingsplaats van Verkoper.

2.5        Indien één of meerdere bepalingen in de AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in de AV volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om die bepalingen te vervangingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6        Op Overeenkomsten en elke andere rechtsverhouding tussen Partijen, waaronder ook begrepen de onrechtmatige daad, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is en wordt uitgesloten.

2.7        Alle geschillen tussen Partijen, inclusief geschillen buiten de rechtstreekse invloedsfeer van de Overeenkomst, zoals een onrechtmatige daad, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Verkoper kiest voor de rechter in het arrondissement van Koper.

2.8        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Terug

 

Artikel 3 – Aanbod

3.1        Ieder Aanbod is vrijblijvend. Verkoper is vrij het aanbod in te trekken of een termijn te verbinden aan het Aanbod waarna het bij niet tijdige integrale acceptatie komt te vervallen.

3.2        Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Verkoper niet. Koper kan zich daar niet op beroepen.

3.3        Koper verklaart dat het Aanbod duidelijk is ten aanzien van het Product en de overeen te komen rechten en verplichtingen.

3.4        Het Aanbod vervalt automatisch indien één of meerdere Producten waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar zijn.

3.5        In het Aanbod genoemde data zijn telkens indicatief en betreffen slechts streefdata. Verkoper zal het nadrukkelijk vermelden indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

3.6        Indien de aanvaarding door Koper, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het Aanbod, is Verkoper daar niet aan gebonden.

 Terug

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1        De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper dat schriftelijk heeft bevestigd aan Koper en is voldaan aan de overige voorwaarden die Verkoper stelt.

4.2        Bij bestellingen van Producten via de website van Verkoper dient de gehele elektronische route te zijn doorlopen, inclusief het uitdrukkelijk aanvaarden van de AV en het verrichten van de betaling.

4.3        Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd geen (verdere) uitvoering aan de (totstandkoming van de) Overeenkomst te geven.

4.5        Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

4.6        Koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze van het Product en de geschiktheid daarvan voor het door Koper beoogde doel.

4.7        Kennelijke vergissingen of fouten in de Overeenkomst binden Verkoper niet. Koper kan zich daar niet op beroepen.

4.8        Koper komt geen beroep toe op opschorting en/of verrekening.

 Terug

 

Artikel 5 – Prijs

5.1        De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn bindend.

5.2        Verkoper zal telkens de onderdelen van de gehanteerde prijzen uiteen zetten.

5.3        Indien Verkoper de onderdelen van de gehanteerde prijzen niet uiteen heeft gezet, zijn de prijzen telkens exclusief BTW, andere heffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzekerings-, verzend- en administratiekosten. De prijzen in het Aanbod zijn inclusief BTW.

5.4        Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien een verhoging van voor Verkoper geldende prijsbepalende factoren optreedt tussen het moment van het Aanbod en de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen schommelingen op de financiële markt, arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen.

 Terug

 

Artikel 6 – Betaling

6.1        De door Verkoper bepaalde wijze van betaling is bindend.

6.2        Bij bestellingen van Producten via de website van Verkoper dient betaling onmiddellijk plaats te vinden via de op die website genoemde betalingsmogelijkheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3        In geval betaling niet via de website van Verkoper plaatsvindt, dient Koper de prijs binnen 14 dagen na ontvangst Producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4        Niet tijdige en/of niet volledige betaling, resulteert in onmiddellijk verzuim.

6.5        Bij overschrijding van de betalingstermijn is Verkoper gerechtigd de wettelijke handelsrente te vermeerderen met een maandelijkse opslag van 1% over de hoofdsom in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Verkoper kan voorts de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening brengen bij Koper.

6.6        Elk eventueel valutarisico komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper is bevoegd Koper hiervoor te factureren.

6.7        Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

6.8        Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens en/of onjuistheden ten aanzien van de betaling zelf onverwijld aan Verkoper te melden.

6.9        Indien de betaling niet van Koper zelf afkomstig is, is Verkoper telkens bevoegd die betaling te kwalificeren als bevrijdende betaling namens Koper.

6.10      Op eerste verzoek van Verkoper is Koper gehouden al die zekerheden te vestigen en/of te verstrekken die Verkoper van Koper verlangt indien de kredietwaardigheid van Koper daar naar oordeel van Verkoper aanleiding toe geeft.

 Terug

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1.       Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle directe en indirecte verplichtingen uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst(en), waaronder ook het vergoeden van schade, deugdelijk is nagekomen.

7.2        Koper is juridisch niet bevoegd en deze is het voorts verboden de geleverde Producten, die ingevolge artikel 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken.

7.3        Koper is juridisch niet bevoegd en deze is het voorts verboden om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4        Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van deze verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

7.5        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na beslaglegging, schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.6        In het geval Verkoper de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper thans bij voorbaat de onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die Producten terug te nemen.

 Terug

 

Artikel 8 – Levering

8.1        Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2        Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van Koper, tenzij deze bij de bestelling een ander adres voor levering heeft opgegeven.

8.3        Verkoper doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens Overeenkomst na te komen. Verkoper kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in haar macht liggen. In geval van een vertraging voert Verkoper haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

8.4        Verkoper spant zich in om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Leverings- en verzenddata die door Verkoper worden verstrekt, zijn slechts schattingen en Verkoper is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. De kosten voor verzending komen voor rekening van Koper tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

8.5        Indien de bezorging vertraging(en) ondervindt terwijl Verkoper voldoet aan de inspanningsverplichting, is dat geen grond voor ontbinding door Koper.

8.6        Indien levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

8.7        Het risico van het Product gaat over bij (af)levering.

8.8        Indien Partijen zijn overeengekomen dat Koper zelf zorgdraagt voor de levering van het Product, geschiedt de levering af fabriek/magazijn, zulks op het moment dat de Producten daar voor Koper gereed liggen.

8.9        Levering van Producten in gedeelten is toegestaan.

8.10      Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies of medewerking die noodzakelijk is voor de levering, is Verkoper gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper

8.11      In de Overeenkomst genoemde leverdata zijn telkens indicatief en betreffen slechts streefdata.

 Terug

 

Artikel 9 – Onderzoek & reclames

9.1.       Koper is gehouden de Producten op het moment van levering onmiddellijk te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de Producten overeenstemt en beantwoordt aan de Overeenkomst.

9.2.       Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld.

9.3.       Bij overschrijding van de termijnen als bedoeld in artikel 9.2 van de AV wordt Koper geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit en kwantiteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke deze op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of de AV toekomen.

9.4.       Een reclame als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

9.5.       Alleen indien de reclame van Koper naar het oordeel van Verkoper terecht is, zal Verkoper naar harer keuze overgaan tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de prijs.

9.6.       Wenst Koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op de wijze zoals door Verkoper aangegeven, voor rekening en risico van Koper.

9.7.       Producten gemaakt op basis van door Koper opgegeven specificaties kunnen niet worden geretourneerd tenzij sprake is van een ondeugdelijk product.

9.7.       Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

 Terug

 

Artikel 10 – Garanties

10.1.     Garanties gelden alleen indien de Verkoper deze schriftelijk heeft afgegeven.

10.2.     Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke terzake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

10.3.     Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 Terug

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1.     Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in de AV.

11.2      Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.3      Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het daadwerkelijk door Koper aan Verkoper betaalde of te betalen prijs voor het schadeveroorzakende Product. Indien om welke reden dan ook deze exoneratie niet toepasbaar zou zijn, zal Verkoper door Koper niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bedrag hoger dan de verzekeraar van Verkoper in het desbetreffende geval aan schadevergoeding uitkeert.

11.4      Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.

 Terug

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3      Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 Terug

 

Artikel 13 – Beëindiging

13.1      Indien Koper één van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper in andere handen komt, heeft Verkoper het recht– zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Verkoper gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen en heeft Verkoper recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

Terug